Regulamin konkursu „Beztroska”

REGULAMIN KONKURSU „Beztroska”

(dalej: „Konkurs”)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Beztroska” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod nr KRS 0000050676, NIP 5251347382, REGON 012576096, kapitał zakładowy w wysokości 52.000,00 zł w całości opłacony (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa  (dalej: „Fundator”)
 4. Konkurs jest przeprowadzony na blogu http://www.nishka.pl/ (dalej: „Blog”)
 5. Partnerem Konkursu jest właścicielka Bloga (dalej: „Blogerka”)Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 sierpnia 2016 roku i trwa do 07 września  2016 roku do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby – Blogerka oraz jedna osoba wskazana przez Organizatora.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 5

Zasady udziału w Konkursie

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz wykonają zadanie konkursowe (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w komentarzu pod konkursowym artykułem na Blogu odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój plan na bycie beztroskim rodzicem niemowlęcia?”(dalej: „Praca konkursowa”). Komentarz tekstowy może przedstawiać dowolną interpretację tematu. 
 3. Jeden Uczestnik Konkursu może zamieścić 1 komentarz konkursowy pod artykułem konkursowym. Autor w komentarzu musi podać prawidłowy adres e-mail.
 4. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze 1 zwycięzcę, któremu przysługiwać będzie nagroda I stopnia i 2 zwycięzców, którym będą przysługiwać nagrody II stopnia (dalej: „Zwycięzcy”).
 5. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:

a) Nagroda I stopnia – wózek Maclaren Mark II Midnight Navy (http://maclaren.pl/352-wozek-spacerowy-maclaren-mark-ii-midnight-navy.html), zestaw maści Bepanthen Baby oraz kocyk wyprodukowany dla marki Bayer.

b) Nagroda II stopnia – zestaw maści Bepanthen Baby wraz z kocykiem wyprodukowanym dla marki Bayer.

 1. Praca konkursowa zostanie oceniona pod względem kreatywności, pomysłowości i fantazyjności.
 2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Blogu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 3. Zwycięzca w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników powinien skontaktować się z Blogerką poprzez wysłanie na adres e-mailowy: tur.natalia@gmail.com danych niezbędnych do przesłania Nagrody, przy czym Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, Blogerka zwróci się do takiego Zwycięzcy z prośbą o kontakt poprzez dodanie komentarza pod Pracą konkursową na Blogu. Zwycięzca ma obowiązek współpracować z Organizatorem lub osobą wskazaną przez Organizatora w celu prawidłowego doręczenia do Zwycięzcy Nagrody.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 6. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
 3. którzy zamieszczą Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 2. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika może skutkować wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 6

Prawa do Prac konkursowych

 1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej (dodanie komentarza pod konkursowym artykułem) Uczestnik oświadcza, że:
 1. przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie określonym w lit. b) poniżej.
 2. Uczestnik, z chwilą umieszczenia Pracy Konkursowej na Blogu w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi, Blogerce oraz Fundatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu lub marketingowych Organizatora, Blogerki lub Fundatora.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać w formie e-mailowej na adres tur.natalia@gmail.com lub listownej na adres Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz określone żądanie.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator. Fundator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania Nagród.
 2. Dane podawane są dobrowolnie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Blogu pod adresem internetowym: http://www.nishka.pl/
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Komentarze: